Regulamin Promocji "Dostawa to podstawa" z dnia 15.10.2019 r.

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej: https://b2b.yango.pl/info/regulamin-promocji-dostawa-to-podstawa.html

Integralną częścią niniejszego Regulaminu Promocji jest Regulamin Współpracy Hurtowej: https://b2b.yango.pl/info/regulamin-wspolpracy-hurtowej.html

Definicje terminów wykorzystywanych w niniejszym Regulaminie:
• Organizator – Organizatorem promocji jest firma YANGO Sp. z o.o., ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa, NIP: 5213680748, REGON: 147469958, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 527702.
• Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokonuje zakupu produktów od Organizatora.
• Koszt dostawy - opłata transportowa, która jest doliczana do Zamówienia, jeśli jego wartość jest kwotą poniżej 400 zł netto.
• Promocja – przedsięwzięcie marketingowe, zawierające w sobie wprowadzenie na rynek, popularyzację wśród konsumentów i stymulowanie zbytu towarów, produkowanych przez Organizatora.
• Uczestnik Promocji – osoba, która dokonując zakupu od Organizatora korzysta z obniżonego minimum logistycznego.

 

1. Z promocji mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które dokonują zakupu produktów od Organizatora.

2. Promocja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

3. Promocja prowadzona jest w celu ukształtowania i podtrzymywania znajomości wobec Organizatora i jego produktów przez obecnych Klientów, a także zdobycia nowych Klientów YANGO Sp. z o.o.

4. Informacja o warunkach Promocji w przystępnej formie umieszczona jest na oficjalnej stronie internetowej https://b2b.yango.pl/info/regulamin-promocji-dostawa-to-podstawa.html

5. Organizator Promocji pozostawia sobie prawo do zmiany czasu przeprowadzenia i warunków Promocji, o czym poinformuje w niniejszym Regulaminie.

§2

Ogólne warunki uczestnictwa w Promocji

1. W celu uczestnictwa w Promocji należy złożyć zamówienie poprzez Sklep Internetowy pod adresem https://b2b.yango.pl, telefonicznie lub poprzez Przedstawiciela Handlowego reprezentującego Organizatora.

2. Składając zamówienie u Organizatora, Uczestnik Promocji automatycznie zgadza się z jej warunkami.

3. Uczestnik Promocji nie uiszcza żadnej dodatkowej opłaty związanej z uczestnictwem w tej Promocji.

4. W czasie trwania Promocji Organizator obniża do 270 zł netto kwotę, poniżej której doliczany jest koszt dostawy.

 

§3

Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, pożar, powódź, działania wojenne o dowolnym charakterze, blokady, znaczące zmiany w prawie, obowiązującym na terytorium przeprowadzenia Promocji, inne okoliczności pozostające poza wolą Organizatora.

2. Uczestnicząc w Promocji Uczestnik Promocji tym samym potwierdza fakt zapoznania się z niniejszymi Zasadami Promocji oraz swoją całkowitą i bezwarunkową zgodę z nimi. Naruszenie przez Uczestnika Promocji tych zasad lub odmowa Uczestnika Promocji należytego wykonania tych Zasad (czyli trybu i terminów uczestnictwa w Promocji itd.) uważane jest za odmowę Uczestnika uczestniczenia w Promocji, przy czym osoba taka nie ma prawa do otrzymania od Organizatora Promocji jakiejkolwiek rekompensaty.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, dopuszczającej niejednoznaczną interpretację niniejszych Zasad, wszelkich kwestii spornych i/lub pytań, nieuregulowanych przez niniejsze Zasady, ostateczna decyzja podejmowana jest przez Organizatora Promocji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.